Vilniaus miesto savivaldybė šiandien oficialiai kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją, prašydama akredituoti vidurinio ugdymo programą, vykdomą lenkiškoje Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinėje mokykloje. Po sėkmingos akreditacijos mokykla, kaip numatyta Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plane, taptų ilgąja gimnazija su humanitarinės krypties ugdymo programa.

Teikdami paraišką ministerijai akredituoti šios švietimo įstaigos vidurinio ugdymo programą įgyvendiname dar anksčiau tinklo pertvarkos bendrajame plane numatytus žingsnius. Vilniaus V. Sirokomlės vidurinę mokyklą numatėme pertvarkyti į ilgąją gimnaziją, vykdančią humanitarinės pakraipos ugdymo programą. Sėkmingai akreditavus šią mokyklą ji turėtų galimybę formuoti nuo 1 iki 12 klasės.

Sostinės taryba dar šių metų kovo mėnesį tvirtindama bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą pakartotinai pritarė šios mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijai ir mokyklos struktūros pertvarkai į gimnaziją.

Mokykla komplektuoja tris dvyliktąsias ir keturias vienuoliktąsias klases, vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas lenkų mokomąja kalba. Per dalykinę ir neformaliojo ugdymo sistemą nuosekliai įgyvendinami humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementai. Jų taikymas tikslingai grindžiamas ir mokykloje vykdoma projektine veikla.

Įstaigoje jau 45 metus veikia lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblis „Vilenka“, puoselėjantis lenkų ir lietuvių tautų tradicijas, kultūrą, menines vertybes Lietuvoje ir už jos ribų. Glaudžiai ir kryptingai bendradarbiaujama su Lietuvos edukologijos universitetu, įvairiomis viešosiomis įstaigomis, muziejais ir kitomis institucijomis.